α | β | γ | δ | ε | ζ | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ

Part of Speech Filter:

Select language: Latin | Greek | Hebrew | Aramaic

Greek Wordlist

The following is the wordlist of Greek in the Inscriptions of Israel/Palestine. The list presents each headword, its part of speech, and the number of times that word appears in the corpus. To see each of the specific morphological forms, click on the brown button next to the headword. You will be presented with a list of word forms, their morphological data, and counts of their appearances in the IIP corpus. This display will also show keyword-in-context views, presenting the contexts in which these words appear.

This wordlist provides links to the Perseus Greek dictionary, indicated with the dictionary icon (dictionary icon). Double Tree KWIC visualization functionality (tree icon) is still in progress for Greek and will be available soon.

 
ἁαλαονος N (1)
Dictionary icon
 
Ἄαμερος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβάβη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβάβιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀββα X (1)
Dictionary icon
 
Ἀββά PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀββά X (5)
Dictionary icon
 
Ἄββανος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββέος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀββι X (1)
Dictionary icon
 
Ἄββιβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββομαρης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββομρεί PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββοσθβοῦ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββοσόθβου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀββωνες PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδά PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδάλγη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδαλγῆ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδάλγης PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἄβδαλγος PROPN (5)
Dictionary icon
 
Ἀβδάλγου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδάλλα PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀβδαλμίθαβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδαμόχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄβδαμοχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδάρετος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄβδητος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδίσαρος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀβδοάρθα PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀβδολμίθαβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδομάνης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδόμανχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδοσίμεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβδώ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβελαθούς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄβεσοβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβέσομβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβιάταρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβιδάκαρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβλάβυος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἄβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβουάσιμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβουβάθη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβουδέμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβουδεμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβρᾶ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀβραάμ PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀβραάμη PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀβράμιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἄβωνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγαθαφεράω V (1)
Dictionary icon
 
ἀγαθάφερος N (1)
Dictionary icon
 
Ἀγάθη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀγαθή PROPN (6)
Dictionary icon
 
Ἀγαθοκλεῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγαθοκλής N (4)
Dictionary icon
 
Ἀγαθοκλῆς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀγαθόνικος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγαθός ADJ (18)
Dictionary icon
 
ἀγάλλω V (1)
Dictionary icon
 
ἄγαμος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀγανάω V (1)
Dictionary icon
 
ἀγαπάω V (1)
Dictionary icon
 
ἀγαπή N (1)
Dictionary icon
 
ἀγαπητός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀγγελός N (1)
Dictionary icon
 
Ἄγγος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγείλω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀγέλιπος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἅγθνγα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγία N (1)
Dictionary icon
 
Ἁγία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἅγια PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἁγίασημα N (1)
Dictionary icon
 
ἁγίασμα N (2)
Dictionary icon
 
Ἅγιε PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄγιεξ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἁγιίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄγιος ADJ (3)
Dictionary icon
 
ἅγιος ADJ (113)
Dictionary icon
 
Ἅγις PROPN (3)
Dictionary icon
 
ἁγίων ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἁγιώνης ADJ (4)
Dictionary icon
 
ἀγνίονος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἁγνός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀγοράζω V (2)
Dictionary icon
 
ἀγορανομέω V (9)
Dictionary icon
 
ἀγοράνομος N (4)
Dictionary icon
 
ἀγοράνυμος N (1)
Dictionary icon
 
Ἀγριάνιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγριάνιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἀγριππα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀγρίππας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀγριππείνη PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀγροίκυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀγρονύτης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀγρόος N (1)
Dictionary icon
 
Ἀγρόππας PROPN (4)
Dictionary icon
 
ἀγρός N (19)
Dictionary icon
 
ἀγύνωρ N (1)
Dictionary icon
 
ἄγω V (4)
Dictionary icon
 
ἀδελφάς N (1)
Dictionary icon
 
ἀδελφή N (5)
Dictionary icon
 
ἀδελφῖς N (1)
Dictionary icon
 
ἀδελφός N (29)
Dictionary icon
 
ἀδελφών N (2)
Dictionary icon
 
ἀδεῶς ADV (1)
Dictionary icon
 
ἀδίκημα X (1)
Dictionary icon
 
Ἀδόνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀδριάνης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀδύνητος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀδώνης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄε INTJ (1)
Dictionary icon
 
ἀεί ADV (1)
Dictionary icon
 
ἀείδ INTJ (2)
Dictionary icon
 
ἀείδω V (2)
Dictionary icon
 
ἀείρω V (5)
Dictionary icon
 
ἀείτω V (2)
Dictionary icon
 
ἁεπτεμβρίον N (1)
Dictionary icon
 
Ἄετρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἅζά PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀζαρδας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄζιζος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀζίζος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀζίζουα PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἁζών ADJ (1)
Dictionary icon
 
Αῆδος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀῆλιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀθάα X (1)
Dictionary icon
 
ἀθάν INTJ (1)
Dictionary icon
 
ἀθάναθος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀθανασία PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀθανασίαν N (1)
Dictionary icon
 
ἀθανάσιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀθάνατος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀθάνατος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀθανατος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀθανατός ADJ (12)
Dictionary icon
 
ἀθάνητος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀθαντάω V (1)
Dictionary icon
 
ἀθέω V (1)
Dictionary icon
 
Αθηνόδωρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀθῆνυος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀθίλης PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀθυνατός ADJ (5)
Dictionary icon
 
αἰα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Αἴα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀἰαλά PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἱάνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἰανός PROPN (3)
Dictionary icon
 
Αιγάθης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἶγη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἴγλων PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἶδα V (2)
Dictionary icon
 
Αἴδεσθος PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἰδεσίος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Αἰδέσις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἅιδης PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἰδνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
αἰκοδομέω V (1)
Dictionary icon
 
ἁίλβονος N (1)
Dictionary icon
 
αἰλιανός N (1)
Dictionary icon
 
Αἴλιος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Αἰμίλιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἴνεια PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἴνειος ADJ (7)
Dictionary icon
 
Αἰνιλλᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἰνύω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀἶος PROPN (1)
Dictionary icon
 
αἱρέω V (1)
Dictionary icon
 
αἶρω V (1)
Dictionary icon
 
αἴσρος ADJ (1)
Dictionary icon
 
αἰτέω V (2)
Dictionary icon
 
αἴτησις N (2)
Dictionary icon
 
αἴτις N (1)
Dictionary icon
 
Αἰων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αἰών PROPN (2)
Dictionary icon
 
αἰών N (2)
Dictionary icon
 
αἰώνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἄκακια PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀκαταμάχητος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀκαχημίνος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀκεπτός PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀκέσων PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀκολούθως ADV (2)
Dictionary icon
 
ἄκρα N (1)
Dictionary icon
 
Ἀκραβή PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄκραιος PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀκυμάομαι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀλoύφα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλαφα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀλάφαλλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλάφεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλαφεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλαφθα INTJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀλάφθα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλαφων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλεβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλέξ N (5)
Dictionary icon
 
Ἀλεξανδρέως PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλεξάνδρια PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλεξάνδριον N (1)
Dictionary icon
 
Ἀλέξανδρος PROPN (18)
Dictionary icon
 
Ἀλεξανδρῶς PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀλέξας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλεξγέδδρονος N (1)
Dictionary icon
 
Ἀλέξιμαχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλεξιῶδας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλέξων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλέξωνδρος PROPN (6)
Dictionary icon
 
Ἄλέξωνδρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλεσος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀλέχανδρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλίθας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλκάνις PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀλκήσιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀλλά CC (2)
Dictionary icon
 
ἀλλάσσω V (1)
Dictionary icon
 
ἄλλοθι ADV (1)
Dictionary icon
 
ἄλλος ADJ (10)
Dictionary icon
 
Ἄλλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλλοῦφος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄλλυδις ADV (1)
Dictionary icon
 
ἀλμουμενής ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἄλογος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀλολεφάθης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἅλος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀλουδος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλόυλαφος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλουλόθη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλούφα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλουφάθης PROPN (3)
Dictionary icon
 
ἄλυπε ADV (2)
Dictionary icon
 
Ἀλύπης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλύπιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλύπις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλῦπις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλυπυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλφαλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλφειος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄλφιος PROPN (14)
Dictionary icon
 
Ἁλφίος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀλώθ PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἃμα V (1)
Dictionary icon
 
ἄμα V (2)
Dictionary icon
 
ἅμα ADV (4)
Dictionary icon
 
Ἀμάθα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄμαθησος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμαλάθης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμάραντος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἁμαρτία N (2)
Dictionary icon
 
ἀμαση INTJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀμάχιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄμβρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμβροσία N (1)
Dictionary icon
 
Ἀμβωμαρή PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμείρω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀμελιανεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμέρα N (16)
Dictionary icon
 
Ἄμερος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμήν INTJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀμήνη PROPN (14)
Dictionary icon
 
ἀμήνη X (2)
Dictionary icon
 
ἀμήρα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἄμηρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμίβυλλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμίν PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄμισος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμίυιαι PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄμμανος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμμάω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀμμιανοῦς PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀμμουνιανός N (1)
Dictionary icon
 
ἀμολδάω V (1)
Dictionary icon
 
ἀμός INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀμουτος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀμόω V (2)
Dictionary icon
 
Ἄμπελος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμπιλᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμρίλιος PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἀμρίλις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀμύνη PROPN (7)
Dictionary icon
 
Ἀμφαίθα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄμφω ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἄμωμος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀμών PROPN (5)
Dictionary icon
 
Ἀμῶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀν N (1)
Dictionary icon
 
ἄν ADV (3)
Dictionary icon
 
ἀνα INTJ (1)
Dictionary icon
 
ἀνά PREP (1)
Dictionary icon
 
ἀναβθρᾶ N (1)
Dictionary icon
 
ἀναγείρω V (1)
Dictionary icon
 
ἀναγιγνώσκω V (2)
Dictionary icon
 
ἀναγκάζομαι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀναγνώστης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀναγνώστης N (1)
Dictionary icon
 
ἀνάγνωστος ADJ (6)
Dictionary icon
 
ἀναγνωστῶν N (1)
Dictionary icon
 
ἀναγράφω V (2)
Dictionary icon
 
Ἀναήλ PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀναηλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀναθεματίζω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀναικππίς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀναίνας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνακδυης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνάλημψις N (1)
Dictionary icon
 
Ἄναμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνάνας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνανδάνω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνανείω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀνανία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἁνανιαί PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἁνανίας PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἁνάννος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀναπάη PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀνάπαισις N (7)
Dictionary icon
 
Ἀναπαύης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνάπαυσις N (12)
Dictionary icon
 
Ἀνάπαυσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀναπαύω V (21)
Dictionary icon
 
ἀνασταῖος N (1)
Dictionary icon
 
ἀναστασεύς N (1)
Dictionary icon
 
Ἀναστασία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αναστάσιον PROPN (5)
Dictionary icon
 
ἀναστάσιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Αναστασύος PROPN (6)
Dictionary icon
 
ἀναστοστόω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνάστυσις N (2)
Dictionary icon
 
ἀνατίθημι V (37)
Dictionary icon
 
ἀνατίκημι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀνατόλιον PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀναφέρω V (10)
Dictionary icon
 
Ἀναφίβουλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀναφυγή N (1)
Dictionary icon
 
Ἄνδιχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνδρέας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνδριάς N (1)
Dictionary icon
 
ἀνδριότως N (1)
Dictionary icon
 
Ἀνδρόμαχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνδρόνικος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνδρώας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνδρώς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνέγερσις N (1)
Dictionary icon
 
ἀνείκητος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀνεκής ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀνεμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνεπάε PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀνεπάη PROPN (5)
Dictionary icon
 
Ἀνεπάῃ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνεπθα PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἄνευ PREP (1)
Dictionary icon
 
ἀνεψιός N (1)
Dictionary icon
 
Ἀνηπάη PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνήρ N (3)
Dictionary icon
 
Ἄνθμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνθνναί PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄνθος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνθπαύω V (2)
Dictionary icon
 
ἄνθρωπος N (4)
Dictionary icon
 
ἀνθύπυτος N (3)
Dictionary icon
 
Ἀνιανός PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀνίημι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀνίν PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἀνίναα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνινᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀνίνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνίστημι V (1)
Dictionary icon
 
ἀννα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἄννα PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἅννας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀννῆς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀννιανός PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἄννιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνογείρω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνοίγνυμι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀνοίσιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄνταυθα ADV (2)
Dictionary icon
 
Ἀντείχουος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντίγραφος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀντιγράφω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀντιγών PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντικέρασoς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντίλημφις ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀντίλημψις N (6)
Dictionary icon
 
ἀντίληψις N (1)
Dictionary icon
 
ἀντίλυμψις N (1)
Dictionary icon
 
Ἀντίμ(Χος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντιοχ INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀντιοχεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντιόχης N (1)
Dictionary icon
 
Ἀντίοχος PROPN (7)
Dictionary icon
 
Ἄντιοχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντιόχως N (1)
Dictionary icon
 
Ἀντιπάτρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄντιρχος PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀντιστρατηγέω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀντονίνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀντόνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀντυγραφονός ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἄντυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄντυς PROPN (3)
Dictionary icon
 
ἀντών ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀντών PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντωνγού PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντώνηνος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἀντωνία PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀντωνίν PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντωνῖν PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντώνινος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντωνῖνος PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀντώνιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀντώνιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντωνίς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀντώνις PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀνύγω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνύκω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνύσσα N (1)
Dictionary icon
 
ἀνύχω V (1)
Dictionary icon
 
ἀνύω V (1)
Dictionary icon
 
Ἁνφίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄνωׁ ADV (1)
Dictionary icon
 
Ἁξίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄξιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀξιόω V (4)
Dictionary icon
 
Ἀξξονήνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄξυος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀὁιπαρθένομαι V (2)
Dictionary icon
 
ἀόκνως ADV (1)
Dictionary icon
 
ἀουλιανός N (1)
Dictionary icon
 
ἀπαθνῄσκω V (1)
Dictionary icon
 
ἀπαντητἠριον N (1)
Dictionary icon
 
ἀπαρτύς N (1)
Dictionary icon
 
ἅπας ADJ (4)
Dictionary icon
 
Ἀπέλεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀπελεύθερος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἀπελευθρός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀπέλλαιος PROPN (19)
Dictionary icon
 
Ἀπελλαίωη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀπέλλαος PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἀπέλλωος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀπό ADV (25)
Dictionary icon
 
ἀπογενήμινονος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀπογίγνομαι V (3)
Dictionary icon
 
ἀποδείκνυμι V (2)
Dictionary icon
 
ἁποδιακόνος N (1)
Dictionary icon
 
ἀποθανόθσης N (1)
Dictionary icon
 
ἀποθανονταιάω V (1)
Dictionary icon
 
ἀποθανοντόω V (1)
Dictionary icon
 
ἀποθανουσημέω V (1)
Dictionary icon
 
ἀποθαντοθαποντάζω V (1)
Dictionary icon
 
ἀπόθεσις N (1)
Dictionary icon
 
ἀποθνῄσκω V (214)
Dictionary icon
 
ἁποθνῄσκω V (1)
Dictionary icon
 
ἀποκλειστός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀποκλείω V (1)
Dictionary icon
 
ἀπολαυιτάνομαι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀπολλοφανοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀπολλοφύνης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀπόλλυμι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀπόλλω PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀπόλλων PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀπολλώνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀπολλώνιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀπολούω V (1)
Dictionary icon
 
ἀπονηνάπτω V (1)
Dictionary icon
 
ἀποσκλέω V (1)
Dictionary icon
 
ἀπουνέομαι V (1)
Dictionary icon
 
ἀποχετέω V (1)
Dictionary icon
 
Ἄππας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀππέλαιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄππιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀππολόνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀπρίλιος PROPN (3)
Dictionary icon
 
ἀπώρονος N (1)
Dictionary icon
 
ἄραβα N (1)
Dictionary icon
 
Ἀραβιανοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀραπηνᾶ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρατό PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀργύρεος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἄργω V (1)
Dictionary icon
 
ἁρείρω V (1)
Dictionary icon
 
ἀρεύω V (1)
Dictionary icon
 
Ἄρεως PROPN (7)
Dictionary icon
 
Ἄρης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄρθις PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἀριάδνης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριάνθης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριανός PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄριοι N (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστέαׁ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστείδας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστοβούλης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστόδαμος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀρίστον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρίστυκ PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἀριστύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστύων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρίστων PROPN (4)
Dictionary icon
 
ἀριστωνέω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀριστωνῳδα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρίωνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρκάδης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄρκσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρμένιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἁρμόζω V (1)
Dictionary icon
 
ἀρπάζω V (1)
Dictionary icon
 
ἁρπάζω V (2)
Dictionary icon
 
Ἀρρβαί PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρρένιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἄρριος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρριστόβολα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρριστοβούλα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρσενδοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρσένιος ADJ (3)
Dictionary icon
 
Ἀρσινόη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρταμίτης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρταμίτιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμέσιον PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμήσιον PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμίδθρος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμίδωρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρτέμιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρτεμίσιιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀρτεμίσιον ADJ (28)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμίσιον PROPN (25)
Dictionary icon
 
Ἀρτεμίσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄρτεμων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρτημεσίος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀρτίμα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρτοκόπος N (2)
Dictionary icon
 
ἀρχή N (3)
Dictionary icon
 
ἀρχηδιάκονος N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχηδιάκων N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχίβιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀρχίβωρθος N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιδιάκον N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιδιάκωνος N (6)
Dictionary icon
 
ἀρχιεπίσκυπος N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιερεύς N (4)
Dictionary icon
 
ἀρχιερυών N (2)
Dictionary icon
 
ἀρχιμανδρίτης N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιμανδρῖτος N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιμάνδρωτος N (4)
Dictionary icon
 
Ἄρχιος PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἀρχιπερίπυλος N (1)
Dictionary icon
 
Ἀρχιποιμήν PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀρχιπρεσβύς ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀρχισυνάγυγος N (1)
Dictionary icon
 
ἀρχισυνάγωγος N (1)
Dictionary icon
 
ἄρχω V (1)
Dictionary icon
 
ἄρχων N (14)
Dictionary icon
 
Ἄσαδος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀσάμγνθος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀσγνκρίω V (1)
Dictionary icon
 
ἀσδόμνινος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἄσεμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσθήρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσιανή PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσίθα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσιχων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσκαλουνήτης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀσκαλωνιτής N (1)
Dictionary icon
 
ἀσκαλωνιτώς N (1)
Dictionary icon
 
ἀσκληπιός ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀσκληπίος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀσκληπιρδός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀσκυλευτός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀσκωλων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄσλομα PROPN (4)
Dictionary icon
 
Ἅσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀσουβος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἀσούς PROPN (5)
Dictionary icon
 
Ἀστέριον PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀστέριος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἄστη PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀστημι V (1)
Dictionary icon
 
ἅστημι V (1)
Dictionary icon
 
Ἀστήρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἄστυ N (1)
Dictionary icon
 
ἄσυλος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀσφάλεια N (1)
Dictionary icon
 
ἀταν INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀταργύτης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀτελής ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀτέφανος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἀτός N (2)
Dictionary icon
 
ἁτρατηγιος N (1)
Dictionary icon
 
ἁτράτυγις N (1)
Dictionary icon
 
ἁτρφανός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀττικός ADJ (2)
Dictionary icon
 
αὗ ADV (1)
Dictionary icon
 
Αὐγέες PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὔγορστος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Αὐγουρίνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐγοῦστα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐγούστης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐγουστοπολίτη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὔγουστος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀὐγούστος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐδναύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
αὐδοναί X (1)
Dictionary icon
 
αὐδόναιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
αὐδόνεος ADJ (1)
Dictionary icon
 
αὐδύναιος ADJ (17)
Dictionary icon
 
αὖθις ADV (1)
Dictionary icon
 
αὐλητής N (1)
Dictionary icon
 
Αὔλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐξέντα PROPN (1)
Dictionary icon
 
αὐξίβιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
αὐξόνω V (1)
Dictionary icon
 
Αὔξως PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐρήλιον PROPN (2)
Dictionary icon
 
Αὐρύλιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Αὐσένη PROPN (1)
Dictionary icon
 
αὐτάω V (1)
Dictionary icon
 
αὐτε ADV (1)
Dictionary icon
 
αὐτέω V (1)
Dictionary icon
 
αὐτή ADV (1)
Dictionary icon
 
Αὔτη PROPN (2)
Dictionary icon
 
αὔτη ADV (2)
Dictionary icon
 
αὐτοκασίγνυτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
αὐτοκράτορος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Αὐτοκράτωρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
αὐτοκράτωρ N (2)
Dictionary icon
 
αὐτόν ADV (1)
Dictionary icon
 
αὐτός ADJ (150)
Dictionary icon
 
αὐτοῦ ADV (12)
Dictionary icon
 
αὐτούς ADV (2)
Dictionary icon
 
αὐτόω V (2)
Dictionary icon
 
αὐτών ADJ (2)
Dictionary icon
 
Ἀύως PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἄφαιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀφαρή PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀφθαρσία N (1)
Dictionary icon
 
ἄφθιτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἀφιερόω V (1)
Dictionary icon
 
ἀφίημι V (2)
Dictionary icon
 
ἀφίστημι V (1)
Dictionary icon
 
Ἄφλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀφρειχανά PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀφρειχανός N (1)
Dictionary icon
 
Ἀφροδίτη PROPN (9)
Dictionary icon
 
ἀχανής ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἀχίλλιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἀχολίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἀχράω V (1)
Dictionary icon
 
Ἀχων PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἁψήδ N (2)
Dictionary icon
 
Ἄψητος PROPN (5)
Dictionary icon
 
Ἁψίς PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἄψοφος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἄψων N (1)
Dictionary icon
 
αω INTJ (1)
Dictionary icon
 
βαβαιν X (1)
Dictionary icon
 
Βαβᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
βαβοσαι X (1)
Dictionary icon
 
βαβυλώναργος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βάγγα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαδρόμιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαεσγός PROPN (1)
Dictionary icon
 
βαθμός N (1)
Dictionary icon
 
Βαλβγωνοί PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαλβίον PROPN (1)
Dictionary icon
 
βαλβιόω V (1)
Dictionary icon
 
βαλλάντιον N (1)
Dictionary icon
 
βάλλω V (2)
Dictionary icon
 
Βαραβαῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαραζαβεωδδία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαραχεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
βάραχος N (2)
Dictionary icon
 
Βαρβαβι PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βάρβαρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βάρεβος PROPN (1)
Dictionary icon
 
βάρις N (1)
Dictionary icon
 
Βαριωσή PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βαρούχιοι PROPN (1)
Dictionary icon
 
βάρσωμα N (1)
Dictionary icon
 
Βαρώχη PROPN (1)
Dictionary icon
 
βασιλεία N (1)
Dictionary icon
 
βασιλεούς N (1)
Dictionary icon
 
βασιλεύς N (22)
Dictionary icon
 
βασιλέω V (1)
Dictionary icon
 
βασιλέως ADV (3)
Dictionary icon
 
βασιλήων N (2)
Dictionary icon
 
Βασιλία PROPN (1)
Dictionary icon
 
βασιλικός ADJ (2)
Dictionary icon
 
βασίλισσα N (1)
Dictionary icon
 
βασιλίσσα N (2)
Dictionary icon
 
Βασίλισσαι PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βασιλύος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Βασσίλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βασσἰλω PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βάσσος PROPN (4)
Dictionary icon
 
βάσσω V (2)
Dictionary icon
 
βαστόζω V (1)
Dictionary icon
 
βάστω V (1)
Dictionary icon
 
βατανεύς N (1)
Dictionary icon
 
Βαῦκις PROPN (1)
Dictionary icon
 
βδομαίνω V (1)
Dictionary icon
 
βειθυνικός ADJ (1)
Dictionary icon
 
βείθω V (1)
Dictionary icon
 
βεκηνόω V (1)
Dictionary icon
 
βενιαμιν X (1)
Dictionary icon
 
Βενιαμῖν PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βενιαμις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βένιαμις PROPN (1)
Dictionary icon
 
βεννιαμιν X (1)
Dictionary icon
 
Βεννιαμίς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βερενίκη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βερενίκης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βερεταστασβερ PROPN (1)
Dictionary icon
 
βερνικεύς N (1)
Dictionary icon
 
βερνικός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βερνοκια PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βέρνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βέρους PROPN (1)
Dictionary icon
 
βερουτάριος ADJ (1)
Dictionary icon
 
βεσαμεῖς N (1)
Dictionary icon
 
Βέσρα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βετοεμαρά PROPN (1)
Dictionary icon
 
βεύθι V (1)
Dictionary icon
 
βηθ INTJ (1)
Dictionary icon
 
βημι V (1)
Dictionary icon
 
βηρέω V (1)
Dictionary icon
 
βηριτός N (1)
Dictionary icon
 
βηρύλλος N (1)
Dictionary icon
 
Βησας PROPN (1)
Dictionary icon
 
βθέω V (1)
Dictionary icon
 
βιβλύες N (1)
Dictionary icon
 
Βίζζος PROPN (3)
Dictionary icon
 
Βιιχμίν PROPN (1)
Dictionary icon
 
βίκαρρος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βίκτωρ PROPN (5)
Dictionary icon
 
Βίκτωρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
βίος N (15)
Dictionary icon
 
βιός N (1)
Dictionary icon
 
βιωτός N (1)
Dictionary icon
 
βλαβαί INTJ (1)
Dictionary icon
 
Βλάσιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
βλάστημα N (1)
Dictionary icon
 
βοάω V (1)
Dictionary icon
 
βοηθέω V (21)
Dictionary icon
 
βοηθίζω V (1)
Dictionary icon
 
βοήθιον N (1)
Dictionary icon
 
βοηθίω V (3)
Dictionary icon
 
βοηθόος ADJ (1)
Dictionary icon
 
βοηθός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βοηθός PROPN (2)
Dictionary icon
 
βοηθώνη N (1)
Dictionary icon
 
βόλις N (1)
Dictionary icon
 
βόλος N (1)
Dictionary icon
 
βονοέω V (1)
Dictionary icon
 
Βόνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
βορθάω V (3)
Dictionary icon
 
βορθέω V (11)
Dictionary icon
 
βορθίζω V (1)
Dictionary icon
 
Βορκεός PROPN (1)
Dictionary icon
 
βορωέω V (1)
Dictionary icon
 
βοστρηνός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βοτριχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βότρωχος PROPN (3)
Dictionary icon
 
βούθει V (2)
Dictionary icon
 
βοῦθη N (1)
Dictionary icon
 
βουλευτής N (2)
Dictionary icon
 
βουλευτός N (1)
Dictionary icon
 
βούλομαι V (1)
Dictionary icon
 
βούοσθα N (1)
Dictionary icon
 
βοῦργος N (1)
Dictionary icon
 
Βοῦτος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Βρασιδύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βργωνος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Βριαρεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βρομύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
βροντάω V (1)
Dictionary icon
 
βροτής N (1)
Dictionary icon
 
Βύβλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βύλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Βύος PROPN (2)
Dictionary icon
 
βυρίτιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Βωλανός PROPN (2)
Dictionary icon
 
Βωμός PROPN (1)
Dictionary icon
 
βωμός N (3)
Dictionary icon
 
βωρέω V (1)
Dictionary icon
 
βῶς ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γαβαροῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαβριήλ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαβριηλυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γαδαρηνούς ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γαδιωνα PROPN (1)
Dictionary icon
 
γαεῖος N (2)
Dictionary icon
 
Γάζαιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γάζης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαί PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαία PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γαϊάν PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαίανος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαϊάνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαϊανός PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαῖος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Γαίων PROPN (3)
Dictionary icon
 
Γαίωνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαλαῖος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαλάνια PROPN (3)
Dictionary icon
 
Γαλατία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γάλεσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαλέστης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γάλλος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γαλογᾶ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαμαλιήλ PROPN (1)
Dictionary icon
 
γαμετή N (2)
Dictionary icon
 
γαμετής N (1)
Dictionary icon
 
γαμέω V (2)
Dictionary icon
 
γαμι V (1)
Dictionary icon
 
γαμόσηλος ADJ (2)
Dictionary icon
 
γαμότης N (1)
Dictionary icon
 
Γαννίκιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γαοκόσιοι ADJ (1)
Dictionary icon
 
γάρ ADV (6)
Dictionary icon
 
γαρά N (1)
Dictionary icon
 
Γαρανος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαργίλιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαροῦ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γαρπιεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γασιμεῖς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γάσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γαφρίζω V (1)
Dictionary icon
 
γε V (1)
Dictionary icon
 
γέλαμυνος N (1)
Dictionary icon
 
Γέλασις PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γελασύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γελευκία N (1)
Dictionary icon
 
Γεμέλλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γέμυλλος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γέναδυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γενεά N (1)
Dictionary icon
 
Γένεσυος PROPN (2)
Dictionary icon
 
γενήρη N (1)
Dictionary icon
 
Γέννα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γενναδύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γεννάω V (4)
Dictionary icon
 
γένος N (1)
Dictionary icon
 
γενώτης N (1)
Dictionary icon
 
Γεόργιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γεοργίος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Γεοργίου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γεοργοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
γεπέμβριος N (1)
Dictionary icon
 
Γεράσων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γερμανός PROPN (6)
Dictionary icon
 
Γερμανοῦς PROPN (6)
Dictionary icon
 
Γερμοσα PROPN (1)
Dictionary icon
 
γερόντιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
γεροσσιῶρχον N (1)
Dictionary icon
 
Γερράρων PROPN (1)
Dictionary icon
 
γεύομαι V (1)
Dictionary icon
 
γεώνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γεωργία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γεωργίος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Γεώργιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γεωργίους ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γεωργύος PROPN (8)
Dictionary icon
 
γῆ N (4)
Dictionary icon
 
γηλαπτιωνός N (1)
Dictionary icon
 
γηοργυαή N (1)
Dictionary icon
 
γίγνομαι V (54)
Dictionary icon
 
γιγνώσκω V (4)
Dictionary icon
 
Γίλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γῖνος N (1)
Dictionary icon
 
γλοσόκωμος N (1)
Dictionary icon
 
Γλύκερις PROPN (1)
Dictionary icon
 
γλυκερός ADJ (1)
Dictionary icon
 
γλῴξ N (1)
Dictionary icon
 
γλώπτος ADJ (2)
Dictionary icon
 
γναφέως ADV (1)
Dictionary icon
 
γναφύς ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γόδεος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γόλιαθος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γονεύς N (2)
Dictionary icon
 
γονυ N (1)
Dictionary icon
 
γοργίαιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γόργιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γοργόνιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γορπαῖος ADJ (1)
Dictionary icon
 
γορπιαῖος ADJ (12)
Dictionary icon
 
Γορπιέου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γορπιεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Γραγορία PROPN (1)
Dictionary icon
 
γραγόριοι ADJ (1)
Dictionary icon
 
γράμμα N (7)
Dictionary icon
 
γράφω V (6)
Dictionary icon
 
Γρηγορθος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Γρηγορία PROPN (1)
Dictionary icon
 
γρηγόριος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Γρηγωρύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
γρυτόπωλος ADJ (1)
Dictionary icon
 
γρύφω V (5)
Dictionary icon
 
γρωφάω V (2)
Dictionary icon
 
γυγνέω V (1)
Dictionary icon
 
γυγνοέω V (1)
Dictionary icon
 
γυγνώσκω V (1)
Dictionary icon
 
γυγών N (1)
Dictionary icon
 
γυνεκός ADJ (1)
Dictionary icon
 
γυνή N (15)
Dictionary icon
 
γώ N (1)
Dictionary icon
 
γωγννός N (1)
Dictionary icon
 
Γωδεή PROPN (1)
Dictionary icon
 
γωνέω V (1)
Dictionary icon
 
γωνός N (1)
Dictionary icon
 
γωρά N (1)
Dictionary icon
 
δαγαλαῖφος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δαέσθος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δαίμων N (1)
Dictionary icon
 
Δαίσιος PROPN (15)
Dictionary icon
 
δάκρυον N (1)
Dictionary icon
 
Δαλίος PROPN (3)
Dictionary icon
 
Δαλύης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δάμα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δάμας PROPN (1)
Dictionary icon
 
δαμασκηνός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δαμιανός PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δαμοκλεῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δαμοκράτης PROPN (3)
Dictionary icon
 
Δάμων PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δανιήλ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δανιηλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δανίηλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δανίρλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δαρων PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δασσᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
δαψιλέω V (1)
Dictionary icon
 
δάψομινος N (1)
Dictionary icon
 
δδεῖρι V (1)
Dictionary icon
 
δέ ADV (17)
Dictionary icon
 
δέησις N (1)
Dictionary icon
 
δεῖ V (5)
Dictionary icon
 
δείκνυμι V (1)
Dictionary icon
 
δειλός ADJ (1)
Dictionary icon
 
δεῖνα INTJ (6)
Dictionary icon
 
δεῖνος N (2)
Dictionary icon
 
δείνω V (1)
Dictionary icon
 
Δειφοί PROPN (1)
Dictionary icon
 
δέκα NUM (3)
Dictionary icon
 
δεκάδαρχος N (1)
Dictionary icon
 
δεκάδω V (1)
Dictionary icon
 
δεκαεννής ADJ (1)
Dictionary icon
 
δεκαεπτά INTJ (1)
Dictionary icon
 
δεκαοκτώ V (1)
Dictionary icon
 
δεκαπέντε NUM (1)
Dictionary icon
 
δέκας ADJ (5)
Dictionary icon
 
δεκάτης N (1)
Dictionary icon
 
δέκατος ADJ (5)
Dictionary icon
 
δεκαύω V (1)
Dictionary icon
 
Δεκέμβριος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δεκεμβρῖος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δεκέμβρυος PROPN (2)
Dictionary icon
 
δεκούριον N (1)
Dictionary icon
 
δέκωτος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Δελματυός PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δεξία PROPN (1)
Dictionary icon
 
δεξίος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δεξιόω V (1)
Dictionary icon
 
Δεσίον PROPN (2)
Dictionary icon
 
δεσπητός N (2)
Dictionary icon
 
Δεσπιτης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δεσπόης PROPN (1)
Dictionary icon
 
δεσπόται N (2)
Dictionary icon
 
δεσπότης N (63)
Dictionary icon
 
Δεσπότης PROPN (62)
Dictionary icon
 
δέσποτον N (1)
Dictionary icon
 
δεσπώτης N (2)
Dictionary icon
 
Δεσρός PROPN (1)
Dictionary icon
 
δευτέραιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δευτεραρίζω V (1)
Dictionary icon
 
δευτέρευος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δεύτερον N (1)
Dictionary icon
 
δεύτερος ADJ (13)
Dictionary icon
 
Δεύτυρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δεύτυρος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δεύτωρος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δέχομαι V (2)
Dictionary icon
 
δέω V (3)
Dictionary icon
 
δή ADV (2)
Dictionary icon
 
δηαφωρέω V (1)
Dictionary icon
 
δηκόω V (1)
Dictionary icon
 
Δημάρχεια PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δημῆς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δημήτηρ PROPN (3)
Dictionary icon
 
Δημητρία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δημήτριον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δημήτριος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δημήτριος ADJ (7)
Dictionary icon
 
δημιουργός N (1)
Dictionary icon
 
δημιοῦργος N (1)
Dictionary icon
 
δημοτύρ N (1)
Dictionary icon
 
Δημόφυλος PROPN (7)
Dictionary icon
 
Δημύρχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δηράς PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δηστρός PROPN (1)
Dictionary icon
 
διά PREP (15)
Dictionary icon
 
Διαβίς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διάδοχος PROPN (1)
Dictionary icon
 
διάθεσις N (1)
Dictionary icon
 
διακδνός N (1)
Dictionary icon
 
διάκειμαι V (1)
Dictionary icon
 
διακθνέω V (1)
Dictionary icon
 
διακονέω V (1)
Dictionary icon
 
διακονικός ADJ (4)
Dictionary icon
 
διακονίσσα N (1)
Dictionary icon
 
διακόνισσα N (1)
Dictionary icon
 
διάκονος N (33)
Dictionary icon
 
διακόνου N (3)
Dictionary icon
 
διακοσιοστέω V (3)
Dictionary icon
 
διακοσιστός ADJ (1)
Dictionary icon
 
διακοσσιστός ADJ (1)
Dictionary icon
 
διάκω V (13)
Dictionary icon
 
διακωνέω V (1)
Dictionary icon
 
διάληψις N (1)
Dictionary icon
 
διαμένω V (2)
Dictionary icon
 
διαμονεύς N (1)
Dictionary icon
 
διανερίσσα N (1)
Dictionary icon
 
διαπείθω V (1)
Dictionary icon
 
διάσημος ADJ (2)
Dictionary icon
 
διασημοτάοιος ADJ (5)
Dictionary icon
 
διαφείρω V (5)
Dictionary icon
 
διαφεροντάω V (1)
Dictionary icon
 
διαφέρω V (8)
Dictionary icon
 
διάφιρος ADJ (3)
Dictionary icon
 
διγνικονής ADJ (1)
Dictionary icon
 
διδάσκαλος N (4)
Dictionary icon
 
δίδωμι AUX (27)
Dictionary icon
 
δίκαιος ADJ (4)
Dictionary icon
 
δικαιοσύνη N (1)
Dictionary icon
 
δικαιοφίος N (1)
Dictionary icon
 
δίκαιων ADJ (1)
Dictionary icon
 
δικαίως ADV (1)
Dictionary icon
 
δικεοσύνη N (1)
Dictionary icon
 
δικεράτδος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δικέω V (1)
Dictionary icon
 
διμάσκω V (1)
Dictionary icon
 
Διογένης PROPN (1)
Dictionary icon
 
διοδεύω V (1)
Dictionary icon
 
Διόδοτος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διοδρρα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διοδρτος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διοδώρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διόδωρος PROPN (5)
Dictionary icon
 
διοιζέζω V (1)
Dictionary icon
 
διοικέω V (1)
Dictionary icon
 
διοικητής N (2)
Dictionary icon
 
διοκλητειάν N (1)
Dictionary icon
 
διοκλητιανός N (13)
Dictionary icon
 
διόκονος N (1)
Dictionary icon
 
Διονοκοῦης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διονυσία PROPN (2)
Dictionary icon
 
διονύσιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Διονύσιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διονύσις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διόνυσος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διόνυσυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
διοράζω V (4)
Dictionary icon
 
διορίζω V (18)
Dictionary icon
 
Δίος PROPN (24)
Dictionary icon
 
Διός PROPN (5)
Dictionary icon
 
Διοσπόλιτος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δίου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διόφαντος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δίς ADV (1)
Dictionary icon
 
Δίφος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Διωνούσιοι PROPN (1)
Dictionary icon
 
διῶποντα N (1)
Dictionary icon
 
Διώς PROPN (1)
Dictionary icon
 
δοδεκατῃ ADV (1)
Dictionary icon
 
δοκέω V (3)
Dictionary icon
 
δολιχηνός N (1)
Dictionary icon
 
δόλτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δομετιανεῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δομέττις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δόμετυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δομίτιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
Δομιττιανός PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δομιττιανοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δομιττιάς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δόμνα PROPN (3)
Dictionary icon
 
δομνικός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δομνίνα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δομνίνος PROPN (4)
Dictionary icon
 
Δόμνινος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δόμνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δόμος N (1)
Dictionary icon
 
δόξα N (2)
Dictionary icon
 
Δόξα PROPN (1)
Dictionary icon
 
δορλα N (2)
Dictionary icon
 
Δορωθύον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δοσίθεος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δοτήρ N (1)
Dictionary icon
 
δούκος N (1)
Dictionary icon
 
δούλη N (4)
Dictionary icon
 
δοῦλη N (1)
Dictionary icon
 
δοῦλος N (40)
Dictionary icon
 
δούλος N (1)
Dictionary icon
 
Δουσάρες PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δουσάριον PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δουσάριος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δουσάρις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δουσῆ PROPN (1)
Dictionary icon
 
δρακονάρις N (1)
Dictionary icon
 
δραχμή N (13)
Dictionary icon
 
δρέπω V (1)
Dictionary icon
 
δρόμος ADJ (1)
Dictionary icon
 
δροσερός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δρόσερυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
δρυκος N (1)
Dictionary icon
 
δύ PRON (2)
Dictionary icon
 
Δύμη PROPN (1)
Dictionary icon
 
δυμή N (1)
Dictionary icon
 
δύναμαι V (1)
Dictionary icon
 
δύναμις V (2)
Dictionary icon
 
δύνομαι V (1)
Dictionary icon
 
δῦξα N (1)
Dictionary icon
 
δύο NUM (4)
Dictionary icon
 
Δυούς PROPN (1)
Dictionary icon
 
δύρον N (1)
Dictionary icon
 
Δυρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δύστρα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δύστρας PROPN (28)
Dictionary icon
 
Δύστρος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δυφναί PROPN (1)
Dictionary icon
 
δύω V (2)
Dictionary icon
 
δωδέκατος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Δωθή PROPN (1)
Dictionary icon
 
δῶρα N (1)
Dictionary icon
 
Δώρατος PROPN (2)
Dictionary icon
 
δωρεά N (1)
Dictionary icon
 
δωριτής N (1)
Dictionary icon
 
Δωρόθεος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Δωροθεύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δωροθύος PROPN (4)
Dictionary icon
 
δῶρον N (3)
Dictionary icon
 
Δῶρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δωσᾶς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Δωσοῦς PROPN (7)
Dictionary icon
 
Δῶστρας PROPN (1)
Dictionary icon
 
δ’ἐν ADV (1)
Dictionary icon
 
ἐάν SCONJ (2)
Dictionary icon
 
ἑαυτοῦ PRON (1)
Dictionary icon
 
ἐάω V (4)
Dictionary icon
 
Ἔββης PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἑβδομήκοντα NUM (1)
Dictionary icon
 
ἕβδομος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἔβοδα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐγγόνη N (1)
Dictionary icon
 
ἔγγονις N (1)
Dictionary icon
 
ἐγγύνη N (1)
Dictionary icon
 
ἐγιίρω V (1)
Dictionary icon
 
Ἐγιπτός PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐγίσκω V (1)
Dictionary icon
 
ἐγκένιον N (1)
Dictionary icon
 
ἐγκλειστός ADJ (3)
Dictionary icon
 
ἐγκόμων ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐγκρατός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐγκτείνω V (1)
Dictionary icon
 
ἕγλην N (2)
Dictionary icon
 
Ἑγνή PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐγώ PRON (32)
Dictionary icon
 
ἐγω V (1)
Dictionary icon
 
ἐδεσίμωτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔδνιος N (1)
Dictionary icon
 
Ἐζεχίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐζικία PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑζικός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐζινωβυς N (1)
Dictionary icon
 
ἔζρα N (1)
Dictionary icon
 
ἑῆς ADV (1)
Dictionary icon
 
ἐθέλω V (4)
Dictionary icon
 
ἐθύλω V (2)
Dictionary icon
 
εἰ SCONJ (1)
Dictionary icon
 
εἰακω INTJ (1)
Dictionary icon
 
εἰαρίνη N (1)
Dictionary icon
 
Εἴε PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἱερυωνός ADJ (1)
Dictionary icon
 
εἰζικιός ADJ (1)
Dictionary icon
 
εἰκασμών N (1)
Dictionary icon
 
εἴκοσι NUM (3)
Dictionary icon
 
εἰκοστέω V (2)
Dictionary icon
 
εἰκοστός ADJ (2)
Dictionary icon
 
Εἴλασθος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἴμερις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἰμητύα PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἰμί AUX (64)
Dictionary icon
 
εἶμι V (11)
Dictionary icon
 
Εἰνεουάρις PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἰοδώα PROPN (2)
Dictionary icon
 
εἰοπιτής N (1)
Dictionary icon
 
εἰορεύς N (1)
Dictionary icon
 
εἰορσστής N (1)
Dictionary icon
 
Ἐἰουλίαννος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἴουλυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἴρα N (1)
Dictionary icon
 
εἰρηναῖος ADJ (1)
Dictionary icon
 
εἰρήνη N (8)
Dictionary icon
 
Εἰρήνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἰρήνηγος N (1)
Dictionary icon
 
Εἰρσών PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἰρύνη N (3)
Dictionary icon
 
εἰρωνή N (1)
Dictionary icon
 
εἰρωνη N (1)
Dictionary icon
 
εἰς PREP (39)
Dictionary icon
 
εἷς NUM (91)
Dictionary icon
 
εἶς V (1)
Dictionary icon
 
εἰσα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Εἴσα PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἐισαί PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἰσάκ PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἰσάκιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Εἰσάκιος PROPN (4)
Dictionary icon
 
ἐισακιου INTJ (1)
Dictionary icon
 
Εἴσακος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Εἰσδότη PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἶσειμι V (1)
Dictionary icon
 
εἰσέρχομαι V (6)
Dictionary icon
 
εἰσήκω V (1)
Dictionary icon
 
Εἰσθήρ PROPN (3)
Dictionary icon
 
εἰσθρύω V (1)
Dictionary icon
 
Εἰσμαήλ PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἴσοδος N (10)
Dictionary icon
 
εἵσοδος N (1)
Dictionary icon
 
Εἴσοκ PROPN (3)
Dictionary icon
 
εἰσοκουσονός ADJ (1)
Dictionary icon
 
Εἰσοῦς PROPN (1)
Dictionary icon
 
εἶστιμι V (1)
Dictionary icon
 
εἰσῶδοι N (1)
Dictionary icon
 
εἰφιγένεια N (1)
Dictionary icon
 
ἐκ PREP (38)
Dictionary icon
 
ἕκαστος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἑκατόνταρχος N (1)
Dictionary icon
 
ἐκβοηθέω V (1)
Dictionary icon
 
ἐκεῖ ADV (2)
Dictionary icon
 
ἐκεῖνος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐκκλάω V (2)
Dictionary icon
 
ἐκκλεσία N (1)
Dictionary icon
 
ἐκκλησία N (3)
Dictionary icon
 
ἐκκλήω V (1)
Dictionary icon
 
ἐκκωπτόω V (1)
Dictionary icon
 
ἐκλεκτός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐκλησία N (4)
Dictionary icon
 
ἔκτενος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἕκτεος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἐκτίσθις PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑκτοῦ INTJ (1)
Dictionary icon
 
ἐκυθοπολιτής N (1)
Dictionary icon
 
ἕκωτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔλαφος N (1)
Dictionary icon
 
ἐλαφρός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐλάχιστος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐλγχιστός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐλδέω V (2)
Dictionary icon
 
Ἐλεάζαρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐλεέω V (3)
Dictionary icon
 
ἐλεημοσύνη N (3)
Dictionary icon
 
Ἐλείνου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλένοπρντος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλεξάνδαρ PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἔλεος N (2)
Dictionary icon
 
Ἐλευθέρα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλευθεροπόλις PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑλίκιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἐλιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλίος PROPN (3)
Dictionary icon
 
Ἐλιούς PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλισαβη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλίσδας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑλίσσομαι V (1)
Dictionary icon
 
Ἐλισύς PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐλκανα INTJ (1)
Dictionary icon
 
Ἑλκίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἕλκος N (1)
Dictionary icon
 
ἕλκω V (1)
Dictionary icon
 
Ἑλλαδία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἑλλάδιον PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἐλλήγω V (1)
Dictionary icon
 
ἑλληνίς ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἑλλίος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐλοῦσα PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐλπίδιος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἐλπίδυον N (3)
Dictionary icon
 
ἐλπιδύος N (1)
Dictionary icon
 
ἐλπίζω V (2)
Dictionary icon
 
Ἕλυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐμαός PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐμέσων PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐμί V (1)
Dictionary icon
 
ἐμίημι V (1)
Dictionary icon
 
Ἐμιώνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐμός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐμπύω V (1)
Dictionary icon
 
ἔμπωρος N (1)
Dictionary icon
 
ἐμφωνίζω V (1)
Dictionary icon
 
ἐν PREP (416)
Dictionary icon
 
ἐνακαενες N (1)
Dictionary icon
 
ἐνάτης ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔνατος ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἐναύνω V (1)
Dictionary icon
 
ἐνβολέω V (1)
Dictionary icon
 
ἔνγονις N (1)
Dictionary icon
 
ἐνγύω V (1)
Dictionary icon
 
ἔνδεκα INTJ (1)
Dictionary icon
 
ἐνδοξός ADJ (5)
Dictionary icon
 
ἔνδοξος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐνδοξοῦ ADV (1)
Dictionary icon
 
ἐνδοξοῦτος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐνδοξώτης ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἐνδύω V (2)
Dictionary icon
 
Ἐνέβυλος PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἐνενήκοντα NUM (1)
Dictionary icon
 
ἐνενηκοστοῦ ADV (1)
Dictionary icon
 
ἐνενικοστέω V (1)
Dictionary icon
 
Ἐνήβυλος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἒνθα X (1)
Dictionary icon
 
ἔνθα ADV (5)
Dictionary icon
 
ἐνθάδε ADV (25)
Dictionary icon
 
Ἐνθοδε PROPN (5)
Dictionary icon
 
ἐνθρέω V (11)
Dictionary icon
 
ἔνθω V (1)
Dictionary icon
 
ἐνιαυτός N (4)
Dictionary icon
 
ἐνίβαλος N (1)
Dictionary icon
 
ἐνιθέω V (1)
Dictionary icon
 
ἐνίσηιμι V (1)
Dictionary icon
 
ἐνισχέω V (1)
Dictionary icon
 
Ἐννάθη PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἐννατής ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἔννης PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐνταῦθα ADV (3)
Dictionary icon
 
ἐντελευντάω V (1)
Dictionary icon
 
ἐντολή N (1)
Dictionary icon
 
Ἐντολίου PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐντολύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐντολύς N (1)
Dictionary icon
 
ἐντοπία N (1)
Dictionary icon
 
Ἐντουλυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐντρίχυος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἔντυμος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐνχρώνος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἕξ NUM (2)
Dictionary icon
 
ἐξαγώγιμα N (1)
Dictionary icon
 
ἐξανύω V (1)
Dictionary icon
 
ἐξέρδος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔξεστι V (1)
Dictionary icon
 
ἑξήκνος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἑξήκοντα NUM (3)
Dictionary icon
 
ἑξηκοστός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔξιδος N (1)
Dictionary icon
 
ἔξοδος N (10)
Dictionary icon
 
ἔξοδός N (1)
Dictionary icon
 
ἐξομολογέω V (1)
Dictionary icon
 
ἐξουσγάνος N (2)
Dictionary icon
 
ἐξουσιόζω V (1)
Dictionary icon
 
ἔξουσυς N (1)
Dictionary icon
 
ἐξυγείρω V (1)
Dictionary icon
 
εοαάγριος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔοικα V (1)
Dictionary icon
 
Ἐορταῖρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπάγω V (2)
Dictionary icon
 
ἔπαινος N (1)
Dictionary icon
 
ἐπαίρω V (3)
Dictionary icon
 
ἐπακλουθέω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπακολουθωσίνη N (1)
Dictionary icon
 
Ἐπαναγία PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπανγίλλομαι V (1)
Dictionary icon
 
ἐπαρχεία N (1)
Dictionary icon
 
ἐπάρχης ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπαρχίζω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπαρχικός ADJ (3)
Dictionary icon
 
ἐπάρχω V (2)
Dictionary icon
 
ἐπειδή SCONJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπείρω V (1)
Dictionary icon
 
ἔπειτα ADV (1)
Dictionary icon
 
ἐπί V (130)
Dictionary icon
 
ἐπιβολή N (1)
Dictionary icon
 
ἐπιγραφή N (1)
Dictionary icon
 
ἐπίημι V (1)
Dictionary icon
 
ἐπιθάνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπιΐστημι V (1)
Dictionary icon
 
ἐπικεφάλαυος N (1)
Dictionary icon
 
Ἐπίκηρος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπικόσμησις N (1)
Dictionary icon
 
ἐπικτίζω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπιμέλεια N (1)
Dictionary icon
 
ἐπιμελεύς ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπιμελητός ADJ (2)
Dictionary icon
 
ἐπιμελύω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπιμώλεια N (1)
Dictionary icon
 
ἐπιποθέω V (2)
Dictionary icon
 
ἐπισκέπτομαι V (1)
Dictionary icon
 
ἐπίσκοπος N (23)
Dictionary icon
 
ἐπισκοποσίω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπίσκυπος N (7)
Dictionary icon
 
ἐπισκωπή N (1)
Dictionary icon
 
ἐπισταθμέω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπίσταμαι V (1)
Dictionary icon
 
ἐπιστέλλω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπιστολή N (3)
Dictionary icon
 
ἐπίστυθμον N (1)
Dictionary icon
 
ἐπιτάσσω V (1)
Dictionary icon
 
ἐπίτρυπος N (1)
Dictionary icon
 
Ἐπίτυχιος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπιφανής ADJ (4)
Dictionary icon
 
Ἐπιφάνιον PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπιφάνιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
επιφανός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπίφανος N (1)
Dictionary icon
 
ἐπιφανός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπιφηίνω V (1)
Dictionary icon
 
Ἐπίχτητος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐπκρίνω V (1)
Dictionary icon
 
ἐποίκιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπόκοοος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπταδαϊμών N (1)
Dictionary icon
 
ἐπυατός ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐπυτροπος N (1)
Dictionary icon
 
ἐπώνυμος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἐρασίνος PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἐρασύνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἔργατος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐργίζω V (1)
Dictionary icon
 
ἐργόλαβος N (1)
Dictionary icon
 
ἔργον N (53)
Dictionary icon
 
ἔργω V (1)
Dictionary icon
 
Ἕρδνος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐρέβινθος N (1)
Dictionary icon
 
ἐρένιος ADJ (1)
Dictionary icon
 
Ἔρης PROPN (5)
Dictionary icon
 
ἕριον N (1)
Dictionary icon
 
ἑρμα V (2)
Dictionary icon
 
ἑρμεύς N (1)
Dictionary icon
 
Ἑρμία PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐρμίος PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἑρμογένης PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἑρμογύνη PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἐρμογύνυ PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἑρμός PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἐρμοῦα PROPN (1)
Dictionary icon
 
Ἑρμοῦη PROPN (2)
Dictionary icon
 
Ἑρμύος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἔρνος N (1)
Dictionary icon
 
ἕρπος N (1)
Dictionary icon
 
ἐρύνω V (1)
Dictionary icon
 
Ἐρύταρες PROPN (2)
Dictionary icon
 
ἔρχομαι V (4)
Dictionary icon
 
ἑρωδιανός N (1)
Dictionary icon
 
Ἔρως PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἐρωτάριος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐρωτής N (1)
Dictionary icon
 
ἐρώτης N (2)
Dictionary icon
 
Ἐρωτος PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑσίστατος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἑσιώτητος ADJ (7)
Dictionary icon
 
Ἐσκίας PROPN (1)
Dictionary icon
 
ἑστιεῖος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔσω ADV (3)
Dictionary icon
 
ἐσώτερος ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἐτειρίσκω V (1)
Dictionary icon
 
ἐτέρω V (1)
Dictionary icon
 
ἐτεωνοί N (1)
Dictionary icon
 
ἔτι ADV (18)
Dictionary icon
 
ἔτος N (716)
Dictionary icon
 
Ἔτος PROPN (8)
Dictionary icon
 
ἕτος N (5)
Dictionary icon
 
ἔτους N (4)
Dictionary icon
 
ἕτρους ADJ (1)
Dictionary icon
 
ἔττος N (1)
Dictionary icon
 
εὖ ADV (1)